Image 1 of 1
scott_melody ed liz354.jpg
©2004 KATHY HUTCHINS /HUTCHINS PHOTO.DAYTIME TECHNICAL EMMYS.HOLLYWOOD, CA.MAY 15, 2004..MELODY THOMAS SCOTT.ED SCOTT.ELIZABETH SCOTT
UA-843393-1