Image 1 of 1
DELANEY_KIM63.JPG
©KATHY HUTCHINS/HUTCHINS.1997 EMMYS.KIM DELANEY
UA-843393-1